PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Algemene Leden Vergadering PVGE-Eindhoven

Datum
donderdag 23 januari 2020 14:00 - 16:00

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van PVGE Eindhoven die gehouden wordt op:

donderdag 23 januari 2020

in het buurthuis 'De Ronde', Tongelresestraat 146, Eindhoven. Aanvang 14.00 uur.

Het bestuur hoopt velen van u hierbij te mogen ontmoeten. Wij zullen verantwoording afleggen over het afgelopen jaar en vooruit blikken op het nieuwe verenigingsjaar 2019.
De zaal is open vanaf 13.30 uur.
Agenda:
1) Opening
2) Voorwoord van de voorzitter
3) Mededelingen/ingekomen stukken
4) Goedkeuring van het verslag van de A.L.V. d.d. 24-01-2019
5) Financiële resultaten 2019
6) Verslag van de kascontrolecommissie
7) Begroting 2020
8) Beleidsplan koepel PVGE
9) Goedkeuring uniforme statuten PVGE
10) Samenstelling van het Bestuur
11) Benoeming kascontrolecommissie
12) Rondvraag
13) Sluiting, gevolgd door een informeel samenzijn.

Toelichting agendapunt 4:
Genoemd verslag is opvraagbaar via e-mail bij : secretaris@pvge-eindhoven.nl

Toelichting agenda punten 5 en 7:
De financiële stukken zijn vanaf 13.30 uur beschikbaar op de vergaderlocatie of op te vragen bij onze penningmeester: piet.jorissen@hotmail.com

Toelichting agendapunt 8:
Aftredend zijn mevr. Vrijhof, mevr. Geene en de heer Kemps. De heer Kemps stelt zich weer beschikbaar aangezien we er niet in geslaagd zijn een opvolger te vinden. De in de statuten vermelde maximale zittingsduur van 9 jaar vereist toestemming van de ALV om daar vanaf te wijken. Het voorstel is om mevr. Geene te herbenoemen, voor de voorzitter dit met nog 1 jaar te verlengen en voor mevr. Vrijhof met een reguliere zittingsperiode van 3 jaar te verlengen. De heer Jorissen treed af en de heer Nieuwenhuis heeft zich beschikbaar gesteld als zijn opvolger. Het bestuur stelt verder voor mevr. Baars te benoemen als bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen uiterlijk 10 januari schriftelijk worden gesteld bij de secretaris. De eventuele voordrachten dienen voorzien te zijn van minimaal 10 handtekeningen.

Rooster van aftreding bestuur PVGE Eindhoven:

Functie/naam eerste 
benoeming 
laatste 
benoeming 
volgende 
benoeming 
Voorzitter, W. Kemps 2010  2016  2020 
Penningmeester P. Jorissen 2014  2017   
Bestuurslid, J. Vrijhof 2011  2017  2020 
Leden administrateur, M. Geene 2014  2017  2020 
Secretaris, W. Meek 2015  2018  2021 
Clubcoördinator, W. van Breukelen 2015  2018  2021 

N.B.

Deze informatie verschijnt in EindhovenActueel! In ons blad De Schouw zal een korte aankondiging van de ALV worden vermeld.
Voor niet abonnees is deze terug te vinden op onze website: www.pvge-eindhoven.nl.

Toelichting agendapunt 9:
Voorgestelde statutenwijziging koepelvereniging. Zie Statutenwijziging koepelvereniging 2020

Klik Verslag ALV 2019 voor een verslag van vorige vergadering 2019.

 
 

Powered by iCagenda

PVGE Eindhoven organiseert drie soorten 'Evenementen':

► Presentaties/lezingen over kunst, historie of een reis (maandelijks)

► Op Restaurant: 3-gangen diners onder leiding van Rita (maandelijks)

► Op Reis: dagtochten en meerdaagse reizen, georganiseerd door de Reiscommissie

Deze evenementen staan open voor alle leden van de PVGE.

Leden van PVGE Eindhoven kunnen onder bepaalde voorwaarden ook deelnemen aan evenementen die door andere verenigingen georganiseerd worden (zie daarvoor de evenement pagina's van de andere lokale verenigingen.