PVGE
PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Eindhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Onder collectieve belangenbehartiging valt onder meer inspraak op het gemeentelijk beleid op gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg. Beïnvloeding van het gemeentelijk beleid op deze terreinen loopt in samenwerking met andere ouderenorganisaties in OVO (Overleg van Ouderenorganisaties) verband.

Naast beleidsbeïnvloeding maakt OVO zich ook sterk op het gebied van informeren van de achterban door het organiseren van informatiebijeenkomsten. Deze worden aangekondigd op deze website onder Actualiteiten of in onze nieuwsbrief EindhovenActueel!. De PVGE is nauw verbonden met OVO, meerdere PVGE-kaderleden zijn ook actief binnen OVO.

Inspraak in het gemeentelijk beleid is in Eindhoven de taak van de Cliëntenraad Sociaal Domein. In co-creatieprocessen wordt aan de hand van thema's betreffende beleidsontwikkelingen vorm gegeven. Als hier thema's aan de orde komen die ouderen betreffen, is OVO gesprekspartner in het co-creatieproces.

Verder kan OVO het beleid nog beïnvloeden via de volgende contacten:

  • Regulier bestuurlijk overleg met gemeente waar seniorenthema's kunnen worden aangekaart.
  • Wijkoverleg voor senioren. In meerdere Eindhovense wijken vindt wijkoverleg plaats om voeling te houden met wat er in de wijken leeft en deze informatie mee te nemen naar het overleg met gemeente en maatschappelijke organisaties. Dit is een speerpunt van OVO.
  • Netwerk informele zorg. Dit is een overlegorgaan met als hoofdonderwerpen mantelzorg, vrijwillige zorg en zelfhulp. Op deze manier wordt contact onderhouden binnen het informele zorgcircuit.
  • Partner in het Centraal Verkeersoverleg. Op deze manier ontstaat vroegtijdige betrokkenheid bij verkeersplannen en veranderingen in het openbaar vervoer.
  • Partner in het Toegankelijkheidsoverleg. Hierin draait het om het toegankelijk houden van de openbare ruimte, met oog voor mensen met een mobiele beperking.

Andere onderwerpen die onder belangenbehartiging vallen zijn pensioenen en zorgverzekering. Deze zaken worden voor ons behartigd door de FPVG (Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden). Door uw lidmaatschap bent u ook lid van de FPVG. De FPVG onderhoudt contacten met het Philips Pensioenfonds en is aangesloten bij de landelijke koepel KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden). De FPVG onderhandelt met Aon over de voorwaarden van de zorgverzekering die leden bij Aon (voorheen IAK) kunnen afsluiten.

 

Belangenbehartiging

Hier oog voor:

♦ ondersteuning op gebied van zorg

♦ opkomen voor onze belangen op gebied van wonen, woonomgeving en zorg